Фінансова грамотність є необхідною умовою для підвищення добробуту народу. Спеціально для наших клієнтів ми розробили фінансовий словник, який допоможе розібратися в тонкощах фінансування і кредитування.

Агент - представник установи, що виконує ділові доручення, комерційний посередник.

Активи підприємства - власність підприємства, яка відображається в активі балансу. Розрізняють три види активів: (1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і засобів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку; (2) основний капітал з тривалим терміном служби, який використовується підприємством при виробництві товарів та послуг; (3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не мають натурально-речової форми, але цінні для підприємства, капіталовкладення в інші компанії, довгострокові цінні папери, витрати майбутніх періодів і різні інші активи.

Акція - цінний папір, що випускається акціонерним товариством, дає право його власнику, члену акціонерного товариства, брати участь в його управлінні і отримувати дивіденди з прибутку. Розрізняють акції: іменні, звичайні, на пред'явника, привілейовані, акції підприємства і акції трудового колективу.

Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження і відновлення основних фондів підприємства.

Ануїтет - вид періодичної сплати фіксованої або варійованої суми, яка витікає з контрактних зобов'язань.

Аннуітант - фізична особа, якій виплачується ануїтет (рента).

Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і реальності бухгалтерської та фінансової звітності і дотримання фінансового законодавства.

Баланс - основний комплексний документ бухгалтерського обліку, що містить інформацію про склад і вартісну оцінку засобів підприємства (активів) і джерела їх покриття (пасив).

Балансовий прибуток - загальна сума прибутку підприємства за всіма видами діяльності, відображена в балансі.

Банк - фінансова організація, яка:
- Зосереджує тимчасово вільні грошові кошти (вклади);
- Надає їх у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик);
- Є посередником у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами та окремими особами.

Банківський кредит - кредит, що видається у вигляді грошових позик господарським суб'єктам і іншим позичальникам.

Безготівковий грошовий обіг - частина грошового обороту, в якому рух грошей здійснюється у вигляді перерахувань по рахунках в кредитних установах і заліків взаємних вимог.

Бездоганний платник - клієнт, який платить погашення без прострочень.

Бенефіціар - особа, якій призначений грошовий платіж, одержувач грошей.

Біржовий курс - продажна ціна цінного паперу на фондовій біржі.

Бюджет - форма утворення і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.

Бюджетна заявка - документ, що готується одержувачем бюджетних коштів і подається на затвердження розпоряднику бюджетних коштів.

Валова виручка - повна сума грошових надходжень від реалізації товарної продукції, робіт, послуг і матеріальних цінностей.

Валовий прибуток - частина валового доходу підприємства, яка залишається у нього після вирахування всіх обов'язкових витрат.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий макроекономічний показник, що відображає сумарну ринкову вартість кінцевих продуктів і послуг, вироблених на території країни, незалежно від національної приналежності функціонуючих в її народному господарстві юридичних і фізичних осіб за певний період часу. ВВП - модифікація іншого макроекономічного показника - валового національного продукту (ВНП), від якого відрізняється на величину сальдо розрахунків із зарубіжними країнами.

Валовий дохід - різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції і матеріальними витратами на виробництво. Включає заробітну плату і прибуток або заробітну плату і чистий дохід. Іншими словами, валовий дохід відрізняється від чистого доходу на величину заробітної плати.

Позабюджетні спеціальні фонди - грошові фонди, які мають строго цільове призначення. Їх мета полягає в розширенні соціальних послуг населенню, стимулювання розвитку відсталих галузей інфраструктури, забезпечення додатковими ресурсами пріоритетних галузей економіки. Найважливіші соціальні фонди: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, фонди обов'язкового медичного страхування.

Позабюджетні кошти - доходи, одержувані бюджетними організаціями крім асигнувань, що виділяються з бюджету.

Виплати - видача грошових коштів фізичним особам за зобов'язаннями держави, бюджетних, позабюджетних та інших організацій.

Гарантійне зобов'язання (доручення) - форма забезпечення банківської позички.

Державний кредит - грошові відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами в зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних грошових коштів у розпорядження органів державної влади та їх використанням на фінансування державних витрат. Основні форми державного кредиту - позики і казначейські позики.

Дебітор - суб'єкт господарських відносин, який має заборгованість перед іншими суб'єктами.

Дебіторська заборгованість - рахунки для отримання суми, належної підприємству від покупців за товари і послуги, продані в кредит. У балансі підприємства записуються як поточні активи.

Діючі зобов'язання - витратні зобов'язання, що підлягають виконанню в плановому періоді в обсязі, встановленому відповідно до чинних нормативно-правових актів, договорів та угод.

Грошова система - система, що включає в себе грошову одиницю, порядок емісії готівки, організацію та регулювання грошового обігу.
Грошовий обіг - рух грошей при виконанні ними своїх функцій у готівковій та безготівковій формі.

Гроші - особливий товар, що стихійно виділився з товарного світу і виконує роль загального еквівалента. Їх сутність виражається у функціях міри вартості, засобу обігу, засобу накопичення і заощадження, коштів платежу, світових грошей.

Додана вартість - приріст вартості, що створюється на певному підприємстві в процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Документальна ревізія - система обов'язкових контрольних дій за документальною і фактичною перевіркою законності, доцільності скоєних у періоді господарських та фінансових операцій.

Довгострокові фінансові вкладення - розраховані на тривалий період часу фінансові вкладення в статутні капітали підприємств і комерційних організацій, довгострокові позики.

Заборгованість за відсотками - сума відсотків, нарахована на розмір заборгованості за основним боргом і ще не оплачена на певну дату.

Позика - в цивільному праві - договір про надання або отримання грошей в борг на певних умовах.

Позичальник - одержувач кредиту, позики, що приймає на себе зобов'язання, що гарантує повернення отриманих коштів, оплату наданого кредиту.

Заставний кредит - іпотечний кредит, в якому в якості застави виступають орендні договори або іпотечні сертифікати - цінні папери, що котируються на біржах і випущені на підставі іпотечних договорів.

Закрита заставна - заставна, під яку не може бути випущено ніяких додаткових боргових зобов'язань.

Закриття кредиту - припинення видачі кредиту, закриття кредитної лінії.

Витрати - сукупність виробничих виплат у готівковій та безготівковій формі в зв'язку з виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт і їх реалізацією.

Залік - погашення взаємних зобов'язань двох або кількох юридичних і фізичних осіб.

Захищені статті видатків - витратні статті бюджету, фінансування яких здійснюється в повному обсязі.

Заявлена ​​річна процентна ставка - процентна ставка в річному обчисленні, використовувана для розрахунку процентних платежів за позикою.

Надлишок кредиту - ситуація на ринку кредитів, що характеризується перевищенням кредитних пропозицій над попитом на них.

Інновація - нововведення, комплексний процес створення, поширення і використання нововведень (нового практичного засобу) для задоволення людських потреб, що змінюються під впливом розвитку суспільства.

Інфляція - кризовий стан грошової системи, обумовлене диспропорціональністю розвитку суспільного виробництва, що виявляється перш за все в загальному і нерівномірному зростанні цін на товари і послуги, що веде до перерозподілу національного доходу на користь певних соціальних груп. Розрізняють повзучу, галопуючу і гіперінфляцію.

Інфраструктура - комплекс галузей господарства, які обслуговують промислове (або будь-яке інше) виробництво, а також населення. Включає транспорт, зв'язок, торгівлю, матеріально-технічне забезпечення, науку, освіту, охорону здоров'я.

Іпотека - застава нерухомого майна з метою отримання позики, кредиту.

Касові виконання бюджету - організація та здійснення прийому, зберігання і видачі бюджетних коштів.

Касовий розрив - тимчасовий недолік бюджетних коштів, необхідних для фінансування чергових витрат.

Комерційний кредит - товарна форма кредиту, що виникає при відстрочці платежу; боргове зобов'язання, оформлене векселем.

Конкурентоспроможність - здатність здійснювати свою діяльність в умовах ринкових відносин і отримувати при цьому прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення виробництва, стимулювання працівників і підтримки продукції на високому якісному рівні.

Конкуренція - елемент ринкового механізму, пов'язаний з формуванням господарських пропорцій на основі суперництва підприємств, фірм, за кращі і вигідніші умови застосування капіталу, реалізації продукції і послуг.

Короткострокові зобов'язання - зобов'язання, термін погашення яких настає протягом короткого проміжку, зазвичай в межах одного року.

Короткострокові фінансові вкладення - фінансові вкладення, розраховані на короткий період, високоліквідні цінні папери, в тому числі короткострокові казначейські зобов'язання держави, облігації, акції, тимчасова фінансова допомога іншим підприємствам, депозитні сертифікати, отримані короткострокові векселі.

Короткостроковий кредит - кредит, що видається на термін до одного року, призначений для формування оборотних коштів підприємств і фірм.Кредит - відношення між кредитором і позичальником, при якому кредитор передає позичальникові гроші або речі, а позичальник зобов'язується в певний термін повернути таку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж роду і якості.
Кредит - сума грошей, передана в борг.

Виданий під товарні запаси - гарантований короткостроковий кредит на покупку товарних запасів. Розрізняють три види забезпечення такого кредиту:
- Повне право на утримання товарних запасів;
- Розписка в отриманні майна в довірче управління;
- Фінансування зберігання товарів, що служать забезпеченням кредиту, в приміщенні позичальника під контролем осіб, уповноважених банком.

Кредитний консультант - агент, що представляє інтереси компанії і видає від її імені кредити.

Кредитування - одна з форм фінансового забезпечення відтворювальних витрат, при якій витрати суб'єкта господарювання покриваються за рахунок банківських позик, наданих на засадах платності, терміновості і поворотності.

Кредиторська заборгованість - заборгованість, яка виникає при розрахунках з постачальниками; тимчасове використання в грошовому обороті підприємства коштів кредитора.

Кредитний споживчий союз - відкрите добровільне пайове товариство, що об'єднує матеріальні кошти фізичних осіб для взаємного кредитування пайовиків і носить некомерційний характер.

Криза платоспроможності - взаємні неплатежі підприємств, викликані дефіцитом готівкової або безготівкової грошової маси.

Ліквідність - здатність перетворення майна в готівку.

Ліміт кредитування - гранична сума видачі кредиту або залишків заборгованості в плановому періоді.

Готівково-грошовий обіг - рух готівки в сфері обігу і виконання нею двох функцій: засобу обігу і засобу платежу.

Податок - обов'язковий внесок платника податків до бюджету і позабюджетні фонди у визначених законом розмірах та у встановлені терміни. Висловлює грошові відносини, що складаються у держави з юридичними і фізичними особами в зв'язку з перерозподілом національного доходу і мобілізацією фінансових ресурсів у бюджетні та позабюджетні фонди держави. див:

Забезпеченість кредиту - види і форми гарантованих зобов'язань позичальника перед кредитором (банком) по відшкодуванню суми позикових коштів (кредиту) у випадках їх можливого неповернення позичальником.

Оборотність - показник, що характеризує використання оборотних коштів, швидкість або тривалість обороту на підприємстві.

Оборотна касова готівка - вид обов'язкових бюджетних резервів, призначених для безперебійного фінансування видатків бюджету при виникненні тимчасових касових розривів.

Оборотні кошти - такі активи, як сировина, матеріали, паливо, тара, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів та ін .; фонди обігу - товари (на складі і у відвантаженні) і грошові кошти (в касі підприємства, на його розрахунковому рахунку та інших рахунках, у розрахунках).

Оборотний капітал - частка капіталу підприємства, вкладена в поточні активи, фактично всі оборотні кошти. Чистий оборотний капітал являє собою різницю між поточними активами і поточними (короткостроковими) зобов'язаннями.

Обслуговування боргу - виплата відсотків і погашення основної суми боргів за певний звітний період.

Оплата праці - форма грошової або натуральної винагороди працівників.

Виправдовувальні документи - документи, що підтверджують факт здійснення господарських операцій.

Організація - юридична особа, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, має самостійний баланс або кошторис.

Залишкова вартість - різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою зносу; сума, яку підприємство розраховує отримати від продажу активів (основного капіталу) в кінці корисного терміну їх служби.

Оцінка фінансового стану - спосіб, що дозволяє розкрити фінансове благополуччя і динаміку розвитку організації.

Черговість платежів - встановлена ​​послідовність списання коштів з рахунку підприємства при наявності декількох строкових та прострочених платежів і недостатності коштів для їх повного погашення.

Пенсія - гарантована щомісячна виплата грошових сум для матеріального забезпечення громадян у зв'язку зі старістю, інвалідністю, вислугою років та смертю годувальника.

Платіжний оборот - сукупність всіх грошових платежів в економіці країни.

Підзвітні особи - працівники організації, отримали авансом готівкові гроші на майбутні витрати.

Погашення - виплати по кредиту.

Посібник - регулярна або одноразова грошова виплата, що надається громадянам країни в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитини, по догляду за дитиною та ін.

Підприємництво - діяльність, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг. Носить регулярний характер, орієнтована на одержання прибутку.

Підприємство - є юридичною особою самостійний господарський суб'єкт, створений для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку.

Преференція - пільга чи надання особливого податкового режиму для групи господарюючих суб'єктів, що дозволяють їм протягом зазначеного часу не нести частину податкових зобов'язань.

Прибуток - кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства; визначається як різниця між виручкою і витратами.

Прийняті зобов'язання - плановане збільшення обсягу чинних зобов'язань в плановому періоді.

Прогнозування - науково обгрунтоване передбачення ймовірного розвитку подій або явищ на основі статистичних, соціальних, економічних та інших досліджень.

Прострочена заборгованість — заборгованість, що не погашена в термін.

Процентна ставка - відносна величина процентних платежів на позиковий капітал за певний період.


Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Див. Дефіцит бюджету.

Розпорядник бюджетних коштів - керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який має право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих одержувачам бюджетних коштів, а також використовувати бюджетні кошти за їх цільовим призначенням відповідно до кошторису доходів і видатків на утримання свого апарату управління.

Витратні зобов'язання - обумовлені законом, іншим нормативно-правовим актом, договором або угодою обов'язку України, суб'єкта Держави, муніципального утворення надати фізичним і юридичним особам, органам державної влади (органів місцевого самоврядування) кошти відповідного бюджету (державного позабюджетного фонду, територіального державного позабюджетного фонду).

Витрати - витрати організації, що призводять до зменшення її коштів або збільшення її зобов'язань.

Витрати бюджету - економічні відносини, пов'язані з розподілом фонду грошових коштів держави і його використанням за галузевим, відомчим, цільовим і територіальним призначенням. Чи включаються витрати на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів (освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення), оборону країни, утримання органів управління і правоохоронних органів, витрати по державному внутрішньому боргу, витрати на надання фінансової підтримки територіям та ін.

Розрахункові документи - оформлені в письмовому вигляді доручення, розпорядження щодо перерахування грошових коштів у безготівковому порядку на оплату товарів, робіт і послуг.

Рентабельність - один з основних вартісних показників ефективності виробництва. Характеризує рівень віддачі витрат, вкладених в процес виробництва, і реалізації продукції, робіт і послуг.

Рефінансування - погашення старої заборгованості шляхом прийняття нових зобов'язань.

Розпис бюджету - основний оперативний план розподілу доходів-витрат по підрозділах бюджетної класифікації, в якому проставляються терміни надходження - податків та інших платежів і витрачання бюджетних коштів протягом року.

Самооподаткування - форма добровільної участі громадян в заходах місцевого характеру по соціально-культурному будівництву та благоустрою.

Страхування - сукупність заходів, спрямованих па запобігання ризикам, створення резервних фондів матеріальних і фінансових ресурсів та ін.

Самофінансування - один з методів фінансового забезпечення відтворювальних витрат, заснований па використанні суб'єктами господарювання власних фінансових ресурсів. При недостатності власних коштів підприємства використовують фінансові ресурси, залучені на основі випуску цінних паперів.

Збалансованість бюджету - принцип формування і виконання бюджету, що складається в кількості відповідно бюджетних доходів джерел їх фінансування.

Ощадний банк - кредитно-фінансова установа, призначена для акумуляції заощаджень населення і коштів підприємств та їх ефективного розміщення для отримання прибутку.

Кошторис - фінансовий документ, що містить інформацію про освіту і витрачання грошових коштів відповідно до їх цільового призначення.

Кошторис витрат і доходів - фінансовий план установи (організації), що здійснює некомерційну діяльність.

Власність - правовідносини, що виникають з приводу володіння, користування і розпорядження майном.

Соціальне забезпечення
- система розподільних відносин, в процесі яких за рахунок частини національного доходу утворюються і використовуються громадські фонди грошових коштів для матеріального забезпечення громадян в старості, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, встановлених законом.

Поточна процентна ставка - процентна ставка, що встановлюється за позикою в разі її негайного надання.

Утримання - сума перестрахування, яка розраховується згідно з договором ексцедента збитку.
Відстрочка повернення боржникові переданого в заставу майна в разі невиконання боржником зобов'язань в строк.

Посилення кредиту - купівля фінансової гарантії великої страхової компанії з метою залучення капіталу.

Умовна процентна ставка - зобов'язання, що не дає право кредитору на фіксований відсоток. При цьому боржник визнає плаваючий відсоток в залежності від результатів економічної діяльності своєї фірми.

Філія кредитної організації - відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем знаходження кредитної організації і здійснює від її імені всі або частину банківських операцій, передбачених ліцензією, виданою цієї кредитної організації.

Фінансово-кредитна організація - державна чи приватна, комерційна організація, уповноважена здійснювати фінансові операції з кредитування, депонування вкладів, ведення розрахункових рахунків, купівлі і продажу валюти і цінних паперів, надання фінансових послуг та ін. Розрізняють такі фінансово-кредитні організації: банки, фінансові компанії, інвестиційні фонди, ощадні каси, пенсійні фонди, взаємні фонди, страхові компанії.
Функції кредиту - перерозподіл грошових коштів між підприємствами, галузями і районами, а також ефективне використання тимчасово вільних коштів;
- Заміщення дійсних грошей кредитними грошима (банкнотами) і кредитними операціями (безготівковими розрахунками).

Цільова позика - державна позика, кошти від розміщення якої призначені для досягнення конкретних господарських цілей, вирішення соціально-економічних завдань, обумовлених, зазначених при випуску позики.

Цільовий кредит - кредит, надання якого обумовлене не тільки умовою своєчасного повернення позики і виплати відсотків по ній, а й додатковими умовами, що висуваються кредитором.

Ціна кредиту - сума, яку позичальник сплачує за користування кредитом.
Основна частина вартості кредиту - частина вартості, яка виплачується безпосередньо кредитору.
Додаткова частина вартості кредиту - частина вартості, яка надходить третім особам. В ціну товару, що можуть також включатися приховані елементи вартості кредиту, компенсуючі для кредиторів зменшення номінального розміру процентної ставки.
Вартість кредиту складається з:
- Процентної ставки;
- Комісії за зобов'язання: 0.1-0.3% річних виплачується банку-кредитору за зобов'язання зарезервувати і надати позичальнику необхідні кредити протягом встановленого терміну;
- Комісії за управління: 0.1-0.3% виплачується банку-менеджеру, який проводить організаційну роботу при кредитуванні декількома банками;
- Страхової премії;
- Різних зборів.

Часткове погашення кредиту - в казначейському рефінансуванні - сума, на яку номінальна вартість цінних паперів, що підлягають погашенню, перевищує номінальну вартість проданих цінних паперів.

Чиста вигода рефінансування - чиста поточна вартість заощаджень від рефінансування.

Ефективна процентна ставка
- ставка по кредитах, що включає витрати на обслуговування кредиту: банківські комісії тощо
Річна ставка складних відсотків, яка використовується в якості виміру прибутковості фінансової операції.


Наш сайт в каталоге manyweb.ru GlavBoard.ru доска объявлений